Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy (1597708-4)
Pohjoinen Hesperiankatu 15 A 00260 Helsinki
Suomi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Mikko Yrjönen Pohjoinen Hesperiankatu 15 A 010 843 6213 mikko.yrjonen@tauno-nissinen.fi

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on yrityksen verkkosivujen turvallisuuden takaaminen ja verkkosivupalvelumme toimeenpanoon sekä oikeutettuun etuumme käsitellä henkilötietoja Palvelun tarjoamiseksi sekä liiketoimintamme harjoittamiseksi ja kehittämiseksi. Saatavaa tietoa (IP osoite) käytetään vain vikatilanteessa tai tietomurtojenselvittämisen yhteydessä. Käsittelyperusteena on oikeutettu etu.

Oikeutetun edun peruste
Yleinen verkkoturvallisuus ja -tapa.

Kyseessä olevat henkilötietoryhmät
IP osoite, vierailuaika- ja sivut.

Vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät
Verkkosivujen ylläpitopalvelimen tarjoavan yrityksen rajattu, valtuutettu henkilöstö.

Suostumus
Siltä osin kuin henkilötiedon käsittely perustuu suostumukseen, oikeus milloin tahansa perua henkilötietojen käsittelyyn antamasi suostumus. Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla meihin yhteyttä tämän selosteen mukaisia yhteystietoja käyttäen.11.04.2019

Rekisterin tietosisältö
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja: IP osoite, Verkkovierailuaika, Sivut, joilla kävijä on käynyt (selailu ja hakutiedot), Asiakasviestintää, markkinointia ja muuta yhteydenpitoakoskevat tiedot (mukaan lukien suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset), Käyttäjän tai yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, muut yhteystiedot sekä muut käyttäjän itseantamat tiedot.
 
Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja saadaan asiakkaalta verkkovierailuista organisaation verkkosivuilla.
 
Henkilötietojen säilyttämisaika
Tietoja ei erikseen poisteta koskaan.
 
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterin tiedot ovat ainoastaan yrityksen käytössä, paitsi käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa, heidän käytössään. Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden käyttöön muuten kuin tietomurtojen- ja vastaavien yhteydessä.
 
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole yrityksen tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.
 
Rekisterin suojauksen periaatteet A: Manuaalinen aineisto
Manuaalisesti käsiteltävät, asiakastietoja sisältävät asiakirjat (esim. tulostetut asiakirjat, sähköpostit tai niiden liitteet) säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa ja paloturvallisissa säilytystiloissa. Ainoastaan määrätyillä, salassapitositoumuksenallekirjoittaneilla työntekijöillä on oikeus käsitellä manuaalisesti tallennettuja asiakastietoja.
 
Rekisterin suojauksen periaatteet B: Sähköinen aineisto
Ainoastaan määrätyillä yrityksen ja sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää käyttää verkkosivujen ylläpitopalvelinta. Kullakin määritellyllä käyttäjällä on omahenkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Jokainen käyttäjä on allekirjoittanut salassapitositoumuksen. Järjestelmä on suojattu palomuurilla, joka suojaa ulkopuoleltatulevia yhteydenottoja järjestelmään.
 
Evästeet
Käytämme sivuillamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneellelähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjientietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivustontoimivuutta ja sisältöä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteidenoptimoinnissa. Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme. Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja: – vierailijan IP-osoite – vierailunajankohta – selatut sivut ja sivujen katseluajat – vierailijan selain Sinun oikeutesi Sivuillamme vierailevalla käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeidenkäyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Useimmat selainohjelmat mahdollistavateväste-toiminnon poiskytkemisen ja jo tallennettujen evästeiden poistamisen. Evästeidenkäytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen. GOOGLE ANALYTICS Sivustolta kerätään käyttöstatistiikkaa Google Analytics -palveluun, jonka tarkoituksena on sivuston seuranta, kehittäminen ja markkinoinnin suunnitteleminen. Kerättävästä datasta ei voida yksilöidä tietoja yksittäiseen käyttäjään tai henkilöön. Lisäksi sivustolla on käytössä kohderyhmätieto- ja aihepiiritiedon keräys (Google Analytics Demographics),jolla tallennetaan käyttäjästä mm. ikä, sukupuoli ja käyttäjän aihepiirit. Näiden tietojenkeräämiseen liittyviä asetuksia voit muuttaa omalla Google-tililläsi osoitteessa https://www.google.com/settings/ads Google Analytics seurannan voit ottaa halutessasi poiskäytöstä Chrome-selaimen lisäosalla.
 
Automaattinen käsittely ja profilointi
 
Tarkastusoikeus, eli oikeus saada pääsy henkilötietoihin.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys yrityksen asiakaspalveluun tai rekisterinyhteyshenkilöön suomeksi tai englanniksi. Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys yrityksen asiakaspalvelupisteeseen. Rekisterinpitäjällä on oikeus laskuttaa pyynnöstä, jos tiedon saamisesta koituu sille kustannuksia.
 
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus siirtää omat tietonsa järjestelmästä toiseen. Siirtopyynnön voiosoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.
 
Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto on oikaistava, poistettava tai täydennettävä. Korjauspyyntö tulee tehdä omakätisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä yrityksen asiakaspalveluun tai henkilörekisterin ylläpitäjälle. Pyynnössä tulee yksilöidä mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä perusteella. Korjaaminen toteutetaan viivytyksettä. Virheenkorjaamisesta ilmoitetaan sille, jolta virheelliset tiedot on saatu tai jolle tiedot on luovutettu. Korjauspyynnön epäämisestä rekisterin vastuuhenkilö antaa kirjallisen todistuksen, jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi korjauspyyntö on evätty. Asianomainenvoi saattaa epäämisen tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.
 
Rajoittamisoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojenkäsittelyn rajoittamista esim. jos rekisterissä olevat henkilötiedot ovat virheelliset. Yhteydenotot rekisterin vastuuhenkilölle.
 
Vastustamisoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevia henkilötietoja sekä rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. Pyynnöt voi osoittaa rekisterinyhteyshenkilölle. Mikäli toimit yritys- tai organisaation yhteyshenkilönä ei tietojasi voida poistaa tänä aikana.
 
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Mikäli katsot, että sinua koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, niin sinulla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle. Kantelun voi tehdä myös siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka. Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat: Tietosuojavaltuutetun toimisto PL800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki p. 029 56 66700 tietosuoja@om.fi www.tietosuoja.fi
 
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa jamuuta markkinointia varten, vaatia tietojen anonymisointia soveltuvin osin sekä oikeustulla kokonaan unohdetuksi.